COMPLIANCE I ALTRES SERVEIS DE CONSULTORIA

COMPLIANCE I ALTRES SERVEIS DE CONSULTORIA

L’Àrea de Compliance i Altres Serveis de Consultoria va ser constituïda fa uns anys per a donar resposta a l’oportunitat de fer efectives les sinèrgies i possibilitats d’actuació de les diferents pràctiques de la nostra Firma, auditant empreses de diferent cultures i volums o liderant projectes de consultoria o dissenyant proves d’auditoria interna en empreses i, com no podria ser d’un altre forma, convertint-nos en partners dels nostres clients en la posta en marxa de polítiques de Responsabilitat Social,

Conseqüentment, l’objectiu del nostre equip de professionals en aquesta Àrea de Consultoria consisteix en assumir els objectius i les necessitats dels clients comprometem-nos en el seu servei i mantenint sempre una total disponibilitat per prestar-los una màxima dedicació, rigor i aplicant els més alts estàndards de qualitat, conducta i ètica professional per un millor desenvolupament dels negocis en àrees innovadores o altres serveis més freqüents.

En qualsevol cas, nosaltres proporcionem assessorament per una gestió exitosa en front de la situació econòmica actual i també posant les bases per un avantatjós evolució posterior i en una situació de sostenibilitat a llarg termini.

Per una empresa que tracta de ser exitosa en el mercat en que opera, sota unes condicions de sostenibilitat a mig i llarg termini, es essencial una cultura de gestió amb unes estructures organitzatives i operatives flexibles i amb disponibilitat per la seva actualització continua sota un entorn permanentment canviant. En aquest sentit, estem disposats a assessorar i assistir les empreses en la implantació de dos objectius clau: aconseguir la màxima efectivitat respecte els canvis que estan tenint lloc en la organització i projectant la màxima confiança (tant la generada internament com la percebuda per els nostres principals stakeholders i el mercat).

A continuació s’inclouen detalls d’alguns dels serveis professionals que oferim en aquest Àrea:

Assistència en el disseny, implantació i seguiment d’un Sistema de Compliance:

 • El primer repte del nostre assessorament consisteix en difondre entre els membres dels Consells d’Administració i els Directius de las societats les raons per les que és essencial adoptar un Sistema de Compliance i que, en gran part, s’associa amb el caràcter punitiu de l’actual Codi Penal. Com a resultat, s’hauria d’implantar una veritable cultura de gestió ètica que necessitaria ser projectada tant a la pròpia empresa como al seu entorn.
 • Assistència en la determinació de la Matriu de Riscos, redacció del pla d’implantació del Sistema de Compliance i en el disseny i posta en marxa de la funció de Compliance Officer.
 • Amb respecte a les petites i mitjanes empreses (Pymes) el nostre compromís també inclou, sempre que sigui necessari, la realització abans de treballar en el Programa de Compliance del desenvolupament dels principals procediments operatius i o d’altres que haurien d’estar disponibles per que el Programa esdevingui molt més focalitzat en els riscos reals que han de ser mitigats.

Altres exemples de serveis professionals:

 • Disseny i formalització dels cicles operatius i administratius i els corresponents controls interns.
 • Assistència en la redacció, comunicació e implantació del Codi de Conducta.
 • Disseny e implantació de las polítiques de la societat assegurant la seva consonància amb les polítiques corporatives de la empresa, sempre basades en l’ètica i en la qualitat dels productes i serveis.
 • Assistència en el disseny d’eines de gestió específiques (assessorament en el establiment de KPI’S).
 • Disseny i posta en marxa de la funció d’Auditoria Interna i, en cas necessari, assumpció de la externalització d’aquesta funció.
 • Procediments acordats en auditories de gestió.
 • Plans de Responsabilitat Social Corporativa i / o Plans d’Igualtat, etc.
 • Redacció d’Informes de Sostenibilitat.