CONSULTORIA ADMINISTRATIU-COMPTABLE I FISCAL

CONSULTORIA ADMINISTRATIU-COMPTABLE I FISCAL

Des de el Àrea de Consultoria Administratiu-Comptable i Fiscal de la nostra Firma, volem proporcionar a les empreses tant suport com sigui possible, facilitant assessorament en la millora d’aquestes àrees o, alternativament, assumit total o parcialment la gestió d’aquestes funcions, amb el objectiu de que puguin centrar-se en el seu “core-business”.

D’aquesta forma el directius de les empreses que ens han encomanat aquestes funcions, bé per la manca de recursos humans, capacitat, temps, etc. o per reducció de costos, poden concentrar els seus esforços en àrees estratègiques, doncs els requisits actuals dels mercats impliquen que només les companyies que estan orientades al negoci estan més disposades a adaptar-se més ràpidament a les situacions canviants dels sectors en els que operen.

Per tal raó, els professionals d’aquest àrea, son llicenciats universitaris en diferents disciplines i acrediten unes experiències rellevants como a resultat d’haver participat durant anys en projectes de consultoria en petites, mitjanes o grans empreses locals o de grups internacionals de diferents volums i cultures de gestió.

Aquests alts nivells d’experiència, juntament amb el nostre màxim requisit de qualitat en els serveis que oferim, ens permeten l’assumpció total o parcial amb total garantia de les funcions de administració i comptabilitat d’una empresa. Addicionalment, en cas necessari, estem també preparats per la assumpció temporal de les àrees esmentades.

Entre d’altres, mostrem a continuació alguns dels serveis més freqüents en les funcions administratives-comptables i fiscals:

  • Disseny, implantació i supervisió dels procediments administratius i comptables, juntament amb els respectius sistemes de control intern i de seguiment dels costos.
  • Confecció de plans estratègics.
  • Avaluació i supervisió de la comptabilitat.
  • Assistència en la implantació i / o en la adopció de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC 7 NIC).
  • Preparació de informació estatutària periòdica (mensual, trimestral o anual) i / o la que esdevingui necessària a efectes de la gestió estratègica (compte de pèrdues i guanys, projeccions de tresoreria, indicadors financers clau – Kpi’s, preparació i seguiment de pressupostos, etc).
  • Consolidació d’estats financers.
  • Preparació / revisió del “financial reporting package” a reportar a una matriu local o estrangera a efectes de consolidació.
  • Assessorament i assistència en els tràmits necessaris per la constitució de tota classe de societats i operacions mercantils de característiques similars. Assumpció de la domiciliació de societats.
  • Assumir la representació fiscal d’una societat i la preparació i la presentació de les declaracions d’impostos (IVA, IRPF, Operacions amb tercers, etc.).
  • Formació en matèries genèriques o cursos dissenyats a mida com, per exemple, comptabilitat, assumptes administratius, acompliment de les obligacions fiscals, etc.