CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS

CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS

Els consultors de l’Àrea de Recursos Humans tenen sempre present que les empreses en la actualitat han de fer front a una màxima complexitat en el seu entorn que implica canvis constants, per la més que freqüent aprovació de normes legals i en els assumptes laborals i socials que, al mateix temps, no deixen de produir innovacions tecnològiques que les empreses necessiten assumir i implementar ,si pretenen ser rentables en tots els fronts i sostenibles per assegurar la continuïtat d’una rendibilitat creixent.

Per tant, els recursos humans d’una empresa haurien d’estar orientats no solament a afrontar la repercussió reputacional en els recursos humans i en la activitat operativa que aquesta projecta al mercat, però també tindrà una completa incidència en la disponibilitat per atraure i retindré talent. Així, no s’han de perdre de vista les actuals lluites contra l’assetjament laboral i sexual, les bretxes salarials entre homes i dones i les recents legislacions sobre igualtat de gènere i la Directiva Europea, que ha de ser transposada a la legislació espanyola, sobre la necessitat de crear bústies de denúncia a totes aquelles empreses de més de 50 empleats i assegurar la protecció dels denunciants (whistle-blowers), etc..

Per aquesta raó, els nostres professionals d’aquest Àrea estan sempre disposats a assessorar i cooperar amb cadascun dels clients en tots els processos de Recursos Humans i acrediten una llarga experiència en la atenció a empreses que operen en una gran diversitat de sectors i amb força diferents volums.

Entre la llarga varietat de serveis que usualment realitzem, destaquem els següents:

 • Tramitació de les altes i baixes del personal endavant el Règim General de la Seguretat Social, per mitjans del sistema RED.
 • Assessorament al voltant de la diferent tipologia de contractes de treball existents i aplicables per cada situació i, quan escau, presentació al Institut Nacional d’Ocupació.
 • Preparació i enviament a la Tresoreria de la Seguretat Social dels butlletins de cotització (actual butlletí RCL) mitjançant el sistema RED.
 • Confecció dels fulls de salaris dels empleats, obtenint els corresponents assentaments comptables i enviat les nòmines. Addicionalment, si ens ho requereixen, estem preparats per gestionar el pagament de les nòmines mitjançant un arxiu que inclou les ordres de pagament i acompleix amb la regla SEPA per entitats financeres.
 • Presentació i gestió endavant la Seguretat Social de partes de baixa temporal (baixes, altres, confirmacions).
 • Emissió dels certificats de retencions aplicades per la empresa a tercers a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Per cada empleat d’una empresa, preparació i emissió de la Declaració Jurada de comunicació de dades al pagador, amb vistes al percentatge de retenció aplicable a l’empleat pel IRPF.
 • Certificacions de la empresa, liquidacions, indemnitzacions.
 • Preparació del resum anual de l’IRPF (model 190).
 • Confecció i comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social dels moviments de plantilla per altes, baixes, jubilacions, canvis de data, etc.
 • Assistència als clients, també assumint la seva representació endavant el CEMAC i els Tribunals de Justícia, quan esdevingui necessari en el cas de disputes entre una empresa i un empleat.
 • Disseny de sistemes de retribució (porció fixa i salari variable, pagaments en espècie i altres beneficis socials.
 • Assessorament en la preparació de Expedients de Regulació de Ocupació (ERO).
 • Càlcul de costos laborals i indemnitzacions.
 • Assessorament i col·laboració en la selecció / reclutament de posicions d’Alta Direcció, Managers o empleats de l’Àrea Administratiu-Comptable.
 • Auditoria de l’Àrea Laboral.